Aktualności

Dodano: 2020-10-05 07:28:06 Kategoria: Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursach z okazji 30-lecia samorządności w Polsce


 64_Plakat_1.jpg 

REGULAMIN

konkursu fotograficznego „Jak to kiedyś było – 30 lat samorządności w Gminie Pacanów”

§ 1
1.Gmina Pacanów zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym z okazji 30-lecia samorządności Gminy Pacanów.
2.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów.

§ 2
Zadanie konkursowe

Przedmiotem
konkursu jest dostarczenie dwóch zdjęć wykonanych w tej samej scenerii
oraz/lub w tym samym ustawieniu w odstępie czasowym 20-30 lat na terenie
Gminy Pacanów.
•jedno zdjęcie pochodzące z okresu do 1990 roku
•drugie zdjęcie wykonane w latach 1991-2020.

§ 3
Warunki uczestnictwa
    
1.Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która zgłosi zestaw dwóch
fotografii wykonanych zgodnie z opisem zawartym w § 2 niniejszego regulaminu
2.Uczestnicy podzieleni będą na dwie kategorie wiekowe (w zależności od roku urodzenia)
A)poniżej 18 roku życia
B)powyżej 18 roku życia
3.Parametry zdjęć:
- 2 oddzielne zdjęcia w formacie JPG w dobrej rozdzielczości
- każde zdjęcie opisane na odwrocie (w miarę możliwości: co przedstawia i który rok)
4.Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jeden zestaw fotografii.

§ 4
Terminy i warunki dostarczenia prac

1.Zdjęcia na leży dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie
-  na nośniku danych (płyta, pendrive)
- mailowo na adres gbp@onet.eu
2.Do zdjęć prosimy dołączyć metryczkę z danymi: imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu.
3.Termin dostarczenia zdjęć upływa 27 października 2020r.
4.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 4 listopada 2020r.


§ 5
Ocena prac i przyznawanie nagród

1.Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej uhonorowane będą nagrodami.
2.Oceny prac i wyłonienia laureatów dokonuje jury powołane przez Organizatora konkursu
3.Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej ug.pacanow.pl oraz biblioteka.pacanow.pl
4.O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora

§ 6
Prawa autorskie

1.Z chwilą zgłoszenia fotografii do konkursu, autor zdjęć dokonuje:
- przeniesienia na Organizatora własności zdjęć w formie plików elektronicznych
- przeniesienia na Organizatora nieodpłatnie prawa własności nośników, na których zdjęcia zostały dostarczone
2.Z chwilą zgłoszenia fotografii do konkursu:
-
Organizator otrzymuje prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii
lub ich elementów w nieograniczonym czasie i na wszelkich polach
eksploatacji (w tym, do wydruku zdjęć i utworzenia z nich wystawy
fotografii)
- na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe, a
uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dodatkowe wynagrodzenia z
tytułu korzystania przez Organizatora ze zgłoszonych fotografii.
3.Wszelką
odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich i ochrony wizerunku ponoszą uczestnicy konkursu.

§ 7
Postanowienia końcowe

1.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
konkursu oraz zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej o
przetwarzaniu danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do
publikacji wizerunku uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody (Do
karty zgłoszeniowej dołączona jest zgoda na udostępnienie wizerunku).
8.
Pozostałe informacje: Anna Szcześniak, Gminna Biblioteka Publiczna w
Pacanowie,  Rynek 15, 28-133 Pacanów, tel. 41 3765403 wew. 33.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Na
podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:
1)Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie
ul. Rynek 15, tel 413765403 wew. 33, gbp@onet.eu
2)Mogą się Państwo
kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na
adres Administratora.
3)Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w
przepisach prawa1 będą przetwarzane w celu ewidencyjnych i
statystycznych czytelników biblioteki, natomiast dane w postaci
wizerunki oraz dane  do kontaktu w postaci adresu e-mail w celach
promocyjnych  biblioteki na podstawie zgody2, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
4)W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są:
a)1art.
6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie danych osobowych czytelników
biblioteki przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27
czerwca 1997 r. o bibliotekach, jak również ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej.
b)2art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
6)Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7)Państwa
dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)prawo do usunięcia danych osobowych;
e)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO).
9)Podanie przez Państwa danych
osobowych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574), jak również ustawy z
dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 997) jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania, podanie przez
Państwa danych  dot. adresu e-mail oraz zgoda na publikację wizerunku
jest dobrowolne.
10)Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom
zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a
także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam
zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zarejestrowanego na
potrzeby konkursu organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Pacanowie „Jak to kiedyś było…- 30 lat samorządności w Gminie Pacanów”,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze
oświadczenie jest ważne przez całą  promocję ww wydarzenia . Zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.   

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.
Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach promocji konkursu „Jak to kiedyś było…-
30 lat samorządności w Gminie Pacanów” i stworzenia pokonkursowej
wystawy fotografii.……………………………
(data, podpis)